Свършвам бързо! Свършвам трудно! (видео)

Много чест въпрос е защо свършвам бързо когато правя секс и какво мога да направя по въпроса така, че да подобря представянето си. Другия чест въпрос е защо свършвам много трудно, или въобще не свършвам. За двете неща има много причини, притеснение, други мисли, много съм влюбен, много харесвам момичето, много се възбуждам. Радо ви дава няколко съвета по темата, как да се справим с тези проблеми.

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg